به نام خدا

بازگشتسال ۱۳۹۸ هجري شمسي (۳۲ نوشته)

۱. شاخص‌هاي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي بر اساس مطالبات رهبريهشتاد و يك شاخص است كه از فرمايشات مقام معظّم رهبري استخراج شده است، براي ارزيابي پيشرفت نظام. اين شاخص‌ها در هشت محور گرد آمده‌اند؛ سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت. ذيل هر شاخص دو چيز ذكر شده؛ نخست متن فيش‌هايي كه شاخص از ميان آن‌ها به دست آمده، اگر چند فيش بوده با سه نقطه (...) از هم تفكيك شده‌اند. دوم يك راهنمايي كوتاه و مختصر براي يافتن شيوه استخراج اطلاعات درباره شاخص. آدرس فيش‌هاي اطلاعاتي نيز با كدهايي رنگي مشخص شده است. يعني در كنار عنوان هر شاخص يك كد عددي و رنگي هست كه در جدولي مستقل همان كد عددي و رنگي در كنار تاريخ‌هايي قرار گرفته است كه مربوط به زمان بيانات حضرت آقا مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان شاخص را به اصل بيانات ارجاع داده و مستند ساخت.
۱۶۰۰ دانلود
۲. خلاصه شاخص‌هاي نظام اسلامي بر اساس مطالبات رهبريهشتاد و يك شاخص است كه از فرمايشات مقام معظّم رهبري استخراج شده است، براي ارزيابي پيشرفت نظام. اين شاخص‌ها در هشت محور گرد آمده‌اند؛ سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت. آدرس فيش‌هاي اطلاعاتي‌اي كه از بيانات حضرت آقا استخراج شده با كدهايي رنگي مشخص شده است. يعني در كنار عنوان هر شاخص يك كد عددي و رنگي هست كه در جدولي مستقل همان كد عددي و رنگي در كنار تاريخ‌هايي قرار گرفته است كه مربوط به زمان بيانات حضرت آقا مي‌شود. به اين ترتيب مي‌توان شاخص را به اصل بيانات ارجاع داده و مستند ساخت.
۱۲۲۵ دانلود
۳. شاخص‌هاي نظام اسلامي همراه با فرمايشات رهبريهشتاد و يك شاخص است كه از فرمايشات مقام معظّم رهبري استخراج شده است، براي ارزيابي پيشرفت نظام. اين شاخص‌ها در هشت محور گرد آمده‌اند؛ سياسي و امنيتي، ديني، فرهنگي و اجتماعي، تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه، قضايي، انتظامي و نظارتي، علم و فن‌آوري، اقتصادي و مالي، انفال و محيط زيست، بهداشت و سلامت. ذيل هر شاخص دو چيز ذكر شده؛ نخست متن فيش‌هايي كه شاخص از ميان آن‌ها به دست آمده، اگر چند فيش بوده با سه نقطه (...) از هم تفكيك شده‌اند. دوم يك راهنمايي كوتاه و مختصر براي يافتن شيوه استخراج اطلاعات درباره شاخص. آدرس فيش‌هاي اطلاعاتي نيز در انتهاي متن، در قالب منابع ذكر شده است. هر كدام يك تاريخ است كه مربوط مي‌شود به زمان بيانات حضرت آقا. تعداد منابع ۸۳ مورد است.
۱۲۹۳ دانلود
۴. معرفي شاخص و نماگر و سنجه و معيارضرورت شاخص‌سازي، تعريف اصطلاحات، تفاوت اصطلاحات، هدف از شاخص‌سازي، كاربردهاي شاخص، اشتباهات در شاخص‌سازي، ويژگي‌هاي ضروري براي شاخص، انواع شاخص، مراحل شاخص‌سازي، مراحل تدوين شاخص‌هاي پيشرفت. اين‌ها عناوين اصلي مطلب هستند.
۱۱۴۸ دانلود
۵. بررسي اَسناد ارائه‌شده مسجد تراز انقلاب اسلاميهشت سند مربوطه در ابتداي نوشته معرفي شده‌اند. سپس يك ارزيابي كلّي از اَسناد ارائه شده. ساير عناوين چنين‌اند: شيوه صحيح طراحي و نماي كلّي طرح احتمالي.
۴۱۲ دانلود
۶. جايگاه نظريه اختيار فرهنگستان در ميان نظريات مشهوربسيار خلاصه و در قالب ۲۵ گزاره نگارش يافته. گزارشي سريع و صريح از نظريه استاد حسيني الهاشمي (ره) درباره اختيار كه در مقايسه با ساير نظريات، تمايز و برتري آن به روشني ديده مي‌شود. در نهايت به صورت نمودار هم ترسيم شده است.
۵۱۲ دانلود
۷. بروشور معرفي تك‌برگي دفتر فرهنگستانيك بروشور تك‌برگي در اندازه يك‌چهارم A۴ به صورت پشت و رو. معرفي كوتاهي از فرهنگستان در روي برگه قرار دارد و بخشي از فرمايشات حضرت امام راحل (ره) در پشت برگه درباره اهميت فرهنگ.
۴۹۱ دانلود
۸. معرفي جريان‌هاي فكري هفت نوانديشداوود فيرحي، سروش محلاتي، سيدضياء مرتضوي، سيدكمال حيدري، سيدمنيرالدين حسيني الهاشمي، محمد مجتهد شبستري، مصطفي ملكيان. ويژگي‌ها، دغدغه‌ها و باورهاي هر كدام از اين افراد در قالب گزاره‌هايي خلاصه، روشن و صريح بيان شده است.
۱۲۸۰ دانلود
۹. گزارش روند بحث اصالت ربطتمام مباحث اصالت ربط در قالب ۴۵ عنوان اصلي دسته‌بندي شده است. بر اساس ۱۳۱ جزوه‌اي كه فلسفه‌اي نوبنياد را با عنوان «اصالت ربط» شرح كرده است.
۱۲۷۴ دانلود
۱۰. فلوچارت روند تأمين معيشت امام جماعت مسجدنمودار با اين پرسش آغاز مي‌شود: آيا مسجد امام جماعت دارد؟ سپس به اسكان امام جماعت، بيمه درماني و بازنشستگي، تبليغ، شهريه و اشتغال او در خارج از محيط مسجد مي‌پردازد. در نهايت شيوه‌اي را براي تأمين نيازمندي‌هاي امام جماعت مسجد پيشنهاد مي‌كند.
۸۱۳ دانلود
۱۱. نمودار گونه‌شناسي مساجد كشورمساجد همه مانند هم نيستند، انواع و اقسامي دارند. براي طبقه‌بندي آن‌ها ابتدا به عناوين و موضوعاتي نياز داريم كه مبناي تقسيم باشند. در اين نمودار،‌ مساجد بر اساس مذهب، بنا، منطقه، هيئت امنا، خادم، امام جماعت، اصالت و نمازگزار طبقه‌بندي مي‌شوند.
۴۷۰ دانلود
۱۲. نمودارهاي نشريه مباحثات - بهار 1398ويژگي‌هاي روحانيت، ملاحظه و توجه به شرايط، آثار همكاري با مردم و مشاركت در امور اجتماعي از نگاه حجّةالاسلام باقرزاده اولين نمودار اين مجموعه است. سپس همين نكات از نگاه حجج اسلام صالحي، نظري منفرد، مهاجرنيا، صادق‌نيا، عبداللهيان و جوان آراسته به صورت نمودار ترسيم شده است.
۷۰۹ دانلود
۱۳. چگونگي تأمين مايحتاج امام جماعت مسجدبا اين سرفصل‌ها: گذشته، پيدايش در مدينه، توسعه در بلاد، نصب حاكم شرع، عصر حوزه شيعه، حال، انقلاب اسلامي، كثرت مرجعيّت، امور مساجد، ريزش كاركردها، تشكيلات حوزه، نارضايتي مردم، نارضايتي امام جماعت، نارضايتي حاكميت، نارضايتي حوزه، آينده، تمركزگرايي يا استقلال، اتوريته پرداخت‌كننده، تجربه سكولاريزم پاپاسي در كاتوليسيزم، تجربه لائيسيزم تركيه، نهاد مافوق نظام يا حوزه، پول واحد اندازه‌گيري در كاپيتاليسم، پول يا خدمات، همراهي استقلال با انحراف، طراحي ساختار اسلامي در مقابل ساختار كفر و نتيجه‌گيري.
۴۱۶ دانلود
۱۴. انرژي‌هاي آزادشونده غيرهمسوعناوين خيلي فريبنده و مبهم هستند، تا بر كشش مطلب بيافزايند؛ اجتماع بشر و قايقي كه مسير مي‌خواهد، كثرت انبياء و گمراهي بشر در غيبت، تقدّم امدادي كفر بر ايمان و هُلش بر كِشش، شيوه هم‌مسيري بشر؛ وحدت رهبر يا وحدت رهبري؛ پاياني بر بعثت انبياء، توجه روشنفكران به تفاوت نهضت با نهاد، منظور ميل از آزادي و تلاشي خستگي‌ناپذير، چگونگي تقابل مكانيزم بازار با مكانيزم كار و نگراني ماركس، اصلاح مستمر مكانيزم عمل بازار؛ مالتوس، ميل، ماركس، كينز و جريان نئوماركسيست‌هايي مانند اينگلهارت، كانال‌سازي ربامحور و عدم توانايي بشر براي هجرت؛ از بين رفتن وسعت زمين، ساعت شني انقلاب روي ويبره؛ ساختاري كه قبل از انقلاب بسته شد، اصل چهار ترومن؛ اصلاحات ارضي و بودجه‌ريزي و استخدامي و نظام پرداخت ناهماهنگ، شكاف پليمري با يافتن عناصر تشكيل‌دهنده زنجيره‌هاي قدرت، تلاش موفق شهيد صدر و تلاش ناموفق شهيد مطهري، ريشه‌هاي نظري ناتواني هند در تقابل با استثمار، و ايضاً ريشه‌هاي نظري ناتواني ايرانيان در تقابل با استثمار، در اين دويست سال چه بر كشور گذشت؟، سال‌هاي تكرار و روزمرگي؛ نوسانات سينوسي راست و چپ، نااميدي بستري و اميددهي رهبري؛ اعتماد تا كجا؟، تجربه بني‌اسرائيل در قرآن و امّت برگزيده خداوند، آيا امّت برگزيده باز هم عوض خواهد شد؟، بحران مشائي‌نژادي و فروغلتيدن جامعه در عرفان، وقتي كه عقل ناتوان مي‌نمايد، فرصت و مجال تمدّني؛ از شعار سياسي تا شعار فرهنگي؛‌ انقلاب سياسي تا انقلاب فرهنگي، تسريع حاكميتي و ضرورت حمايت سياست از فرهنگ، تنها راه نجات قايق توفان‌زده؛ بازگشت به سنّت، با تجربه كفر مدرن؛ آيا ما غرب را مي‌شناسيم؟، امتناع اصلاح بخشي در نظامي كه ساختار در آن كار مي‌كند، نه آدم‌ها، توضيح بدنامي آدم‌هايي كه نقشي در خرابي نداشتند، جز عدم آشنايي با سيستم؛ از بازرگان تا روحاني، اصلاح سيستمي در نگرش سيستمي؛ آيا ما نظريه حكومتي جديدي داريم؟، قيام فرهنگي؛ تنها راه براي انقلاب فرهنگي و انقلاب فرهنگي؛ تنها راه براي نجات، شيوه صحيح يافتن راهكار؛ از جايي كه خودت ايستاده‌اي، شرايط اضطرار.
۳۸۳ دانلود
۱۵. خانواده دشمن كاپيتاليسمبا «ادعاي پدر» آغاز مي‌شود و به ترتيب اين سرفصل‌ها را پوشش مي‌دهد: اقتصاد آزاد، ثروت ملّي، مولّد و غيرمولّد، زمين منشأ توليد، گدايان خدمتگزار، پيدايش شهرهاي غيرمولّد، مصرف بيش از توليد، استثمار كارگر مولّد، عائله بزرگ، توليد نياز، فاصله طبقاتي، نقش ربا، كشاورز مستقل، تقسيم كار جهاني، هضم قشر متوسط، مانعيّت خانواده، حمايت از كارگر، حمايت از توليدكننده، بيمه خانواده، عاطفه خانواده، خانواده سرمايه‌دار، خانواده متلاشي، يون‌هاي آزاد، خانواده‌شكني اقتصاددان و در نهايت: جمع‌بندي.
۴۷۰ دانلود
۱۶. نمودار تحوّل اجتماعي - مفهوم تحوّلحركت از وضع موجود آغاز مي‌شود. براي انتقال يك ملّت از وضعيتي كه امروز دارند به وضعيتي آرماني و مطلوب نياز به برنامه داريم. كاهش آسيب‌ها، افزايش كارآمدي، ارتقاء آرامش و امنيّت، همه بايد بر اساس مدل و الگوي تحوّل رقم بخورد. اين نمودار همين مفهوم را نشان مي‌دهد.
۴۴۴ دانلود
۱۷. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - اركان و عناصر اصليتحوّل اجتماعي به همّت سه دسته نهاد اجتماعي رخ مي‌دهد، بر سه محور استوار است و در سه بُعد محقق خواهد شد. الگوهاي اجتماعي يا گروه‌هاي مرجع تحوّل را استارت خواهند زد و آغاز خواهند كرد. همه اين موارد در اين نمودار نمايش داده شده.
۴۴۰ دانلود
۱۸. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - روند و گام‌هاي تحوّلتغيير ارزش‌هاي اجتماعي به دست الگوهاي اجتماعي يعني همان گروه‌هاي مرجع، ايجاد نياز در مردم و تبديل آن به خواست عمومي با محوريّت خبرنگاران، تبديل ساختارها و قوانين و برنامه‌ها متناسب با ارزش‌ها. اين سه دسته فعاليت با سه عنوان خلاصه شده‌اند: ارزش‌آفريني، مطالبه اجتماعي، اصلاح قوانين.
۴۵۸ دانلود
۱۹. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - گروه‌هاي مرجعموفقيت سياسي، موفقيت فرهنگي و موفقيت اقتصادي سه ركني هستند كه گروه‌هاي مرجع را مورد توجه مردم قرار مي‌دهند. در اين نمودار موفقيت فرهنگي به سه بخش: علمي، هنري و ورزشي تقسيم شده است.
۴۱۹ دانلود
۲۰. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - رسانه‌هاي ارتباط جمعيشرح نمودار با اين عنوان آغاز مي‌شود: مردم از طريق رسانه‌ها اطلاعات درباره گروه‌هاي مرجع كسب مي‌كنند. با اين عنوان هم پايان مي‌يابد: پس صاحبان رسانه مي‌توانند ارزش‌ها را دگرگون كنند.
۴۸۷ دانلود
۲۱. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - شيوه‌هاي مطالبه اجتماعيمطالبات اجتماعي بر دو گونه است؛ مطالبه نرم و مطالبه سخت. شيوه نرم در مطالبات اجتماعي يا همراستا با ارزش‌هاي حاكميت است كه بايد قدر دانست و به آن احترام گذاشت و يا غير همراستا با آن.
۴۳۷ دانلود
۲۲. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - تغيير ساختارها، قوانين و برنامه‌هاخلاصه عناوين اين است: ارزش‌ها كه تغيير كند، ابزارهاي تحقق آن ارزش‌ها بايد عوض شود. تغيير ساختارها اگر با نگاهي كلان آغاز نشود، عناصر نظام را ناهماهنگ مي‌كند. تنها راه هماهنگي نظام كلان‌نگري در طراحي ساختارهاست. به همين منظور هشت دسته نهاد كلان نظام جمهوري اسلامي در اين نمودار ترسيم شده است.
۳۷۵ دانلود
۲۳. نمودار مدل تحوّل اجتماعي - قواي پنجگانه جمهوري اسلامي ايرانپنج قوّه‌اي كه طرح شده اين‌ها هستند: قوّه رهبري، قوّه اجرايي، قواي تقنيني، قواي امنيتي و قوّه قضايي. هركدام نيز واجد زيرشاخه‌ها و نهادهايي هستند.
۴۴۱ دانلود
۲۴. طراحي ميز غذاخوري زميني يك نفرهطرح ميز كوتاهي‌ست كه مناسب خوردن غذاست، بدون اين‌كه نياز باشد روي صندلي بنشيند و يا براي غذا خوردن زيادي خم شود.
۴۷۵ دانلود
۲۵. نمودارهاي نشريه مباحثات - تابستان 1398نمودار اول به ويژگي‌هاي روشنفكر در جامعه ايران اختصاص دارد. نمودار بعدي روشنفكري ديني، سپس تعريف روشنفكري، جريان‌شناسي نظام‌هاي فكري، سير نهضت تحوّلات شيعي، نوانديشي ديني و بازانديشي دستگاه فقاهت.
۴۹۹ دانلود
۲۶. پيشنهادي درباره بيانيه گام دوم انقلاباجتماع بشر و قايقي كه مسير مي‌خواهد، كثرت انبياء و گمراهي بشر در غيبت، تقدّم امدادي كفر بر ايمان و هُلش بر كِشش، نوزايي تولّد توانمندي در مديريت ساختاري، شيوه هم‌مسيري بشر وحدت رهبر يا وحدت رهبري پاياني بر بعثت انبياء، توجه روشنفكران به تفاوت نهضت با نهاد، آيا نهضت مي‌تواند در نهاد تداوم يابد؟ چگونه؟، منظور «ميل» از آزادي و تلاشي خستگي‌ناپذير، عناصر ساختاري انباشت‌محوري اسميت در مسيردهي آزاد، چگونگي تقابل مكانيزم بازار با مكانيزم كار و نگراني ماركس، اصلاح مستمر مكانيزم عمل بازار مالتوس، ميل، ماركس، كينز و جريان نئوماركسيست‌هايي مانند اينگلهارت، كانال‌سازي ربامحور و عدم توانايي بشر براي هجرت از بين رفتن وسعت زمين، ساعت شني انقلاب روي ويبره ساختاري كه قبل از انقلاب بسته شد، اصل چهار ترومن اصلاحات ارضي و بودجه‌ريزي و استخدامي و نظام پرداخت ناهماهنگ، شكاف پليمري با يافتن عناصر تشكيل‌دهنده زنجيره‌هاي قدرت، تلاش موفق شهيد صدر و تلاش ناموفق شهيد مطهري، ريشه‌هاي نظري ناتواني هند در تقابل با استثمار، و ايضاً ريشه‌هاي نظري ناتواني ايرانيان در تقابل با استثمار، در اين دويست سال چه بر كشور گذشت؟، سال‌هاي تكرار و روزمرگي نوسانات سينوسي راست و چپ، نااميدي بستري و اميددهي رهبري اعتماد تا كجا؟، تجربه بني‌اسرائيل در قرآن و امّت برگزيده خداوند، آيا امّت برگزيده باز هم عوض خواهد شد؟، بحران مشائي‌نژادي و فروغلتيدن جامعه در عرفان وقتي كه عقل ناتوان مي‌نمايد، فرصت و مجال تمدّني از شعار سياسي تا شعار فرهنگي انقلاب سياسي تا انقلاب فرهنگي، تسريع حاكميتي و ضرورت حمايت سياست از فرهنگ، تنها راه نجات قايق توفان‌زده بازگشت به سنّت با تجربه كفر مدرن آيا ما غرب را مي‌شناسيم؟، امتناع اصلاحِ بخشي در نظامي كه ساختار در آن كار مي‌كند نه آدم‌ها، توضيح بدنامي آدمي‌هايي كه نقشي در خرابي نداشتند جز عدم آشنايي با سيستم از بازرگان تا روحاني، اصلاح سيستمي در نگرش سيستمي آيا ما نظريه حكومتي جديدي داريم؟، قيام فرهنگي تنها راه براي انقلاب فرهنگي و انقلاب فرهنگي تنها راه براي نجات، شيوه صحيح يافتن راهكار از جايي كه خودت ايستاده‌اي.
۴۵۰ دانلود
۲۷. نمودار سرفصل‌هاي نمايشگاه خانوادهبا عناوين تابلوهايي آغاز مي‌شود كه ذيل عنوان فلسفه خانواده گرد آمده‌اند، مانند: خانواده بمثابه سلول جامعه، تعريف سلول در يك ارگانيسم زنده، تفاوت سلول با مولكول. كاركرد خانواده، دشمنان خانواده و سرفصل‌هاي موضوعات و مسائل خانواده، روي هم چهار سرشاخه اصلي را تشكيل مي‌دهند.
۸۶۴ دانلود
۲۸. چند نكته درباره طرح نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در آموزش و پرورشپنج نكته است فقط. خلاصه‌اش اين: ضرورت آسيب‌شناسي نهادها، الگوي هماهنگ‌سازي، ذكر منابع، نيروي انساني، پيش‌بيني ريسك‌ها و مخاطرات.
۵۷۲ دانلود
۲۹. بررسي طرح جلسات علمي و سياسيبخشي از يك طرح مفصل است كه به دليل ارتباط با بخشي از اساسنامه و در اثناي يك پروژه ديگر تفكيك شده و در قالب يك جزوه كوچك تحويل كارفرما گشته است.
۴۵۲ دانلود
۳۰. طراحي سه‌بعدي ميز غذاخوري چهارنفره با صندلي مخفينقشه كامل يك ميز غذاخوري چهارنفره مربعي همراه با صندلي، براي ساخت توسط MDF. فايل‌هاي PolyBoard هم ضميمه است كه مي‌شود نمايي سه‌بعدي از طرح ديد و خروجي پانل‌ها را هم دريافت كرد براي انتقال به CutMaster.
۷۹۸ دانلود
۳۱. شناسنامه مدل سه‌بُعدي نيازهاي بشرسؤال‌هايي‌ست كه از سوي يك مخاطب طرح شده و پاسخ‌ها با رنگي متفاوت در متن ثبت شده است. هدف توصيف مدلي است كه نيازهاي انسان را از سه زاويه و در سه بُعد نمايش مي‌دهد. چيزي فراتر از مدل معروف مازلو.
۴۶۷ دانلود
۳۲. جلد نشريه معارف اسلاميجلد كتاب است در قطع وزيري و به صورت كاملاً لايه‌باز، فتوشاپي.
۹۰ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها986طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها75براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها30همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1369با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1354نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN