به نام خدا

در پارسي‌بلاگمسأله شناخت ۲۲

يكشنبه ۱۴ دي ۱۳۹۹ - ۵:۰۰ صبح

ممنون، مثال رنگ بسيار روشنتر بود. ولي در ظاهر به نظر مي رسد كه صرفا در مورد مفاهيمي كه آن را مي توان درجه بندي كرد اين كار قابل انجام است. همانطور كه مي دانيم رنگ نظير طول موج مي شود  و هر طول موج با يك عدد نظير مي شود. در واقع مي شود بگوييم قرمز معادل فلان طول موج تا فلان طول موج است. هرچند مرز قرمز مشخص نيست ولي مي توان ديگر قرارداد كرد.
در مورد جرم شما فرض كرديد از تقاطع انرژي و ميدان جرم حاصل مي شود. درحالي كه در تشبيه با عبارت بالا در آنجا رنگ نظير طيف طول موج شد و در اينجا جرم نظير طيفي ازجرمها، از بسيار سنگين گرفته تا بسيار سبك. در واقع اينجا نيز بايد خود جرم را كمي كنيم و نظير اعداد حقيقي بر حسب واحد گرم كنيم.
البته تشبيه شما نيز جالب بود. اينكه انرژي جرم را نظير اوربيتال هاي الكتروني و ميدان جرم را نظير جاذبه ي بين آن دو كرديد. در هر حال استاد حسيني مي فرمايند كه مثلا انرژي جرم 64 برابر ميدان جرم درتغييرات جرم اثر دارد. چيزي كه مي فرمايد براي همه ي اتم ها بايد صادق باشد؟ در ظاهر به نظر مي رسد براي اتم هاي مختلف اين عدد فرق كند.

به نظر بنده مي رسد كه بايست براي شناخت جرم به شيوه ي انتزاع اين مفهوم نيز توجه كنيم. زماني كه جسمي را دست مي گيريم در واقع ما جرم جسم را احساس نمي كنيم!! تنها فشاري كه به كف دست وارد مي شود را مي فهميم. آيا مي توان گفت كه مفهوم فشار در واقع يك نوع ربط است. ربطي كه بين دو جرم حاصل شده. جرم دست من و جرم جسمي كه روي دست من است؟

شايد در رنگ
طيفي از تغييرات قابل تصوّر باشد
از يك نقطه تا نقطه ديگر

اما
اين قاعده در همه‌جا جار‌ي‌ست
حتي در جرم‌ها

مثال شيء
ماه را تصوّر بفرماييد
ماه روي درياها اثر مي‌گذارد
جذب مي‌كند
به سوي خود
مي‌كِشد
آب بالا مي‌آيد
حالا سؤال:
ماه در درياست؟
پس چطور در دريا اثر مي‌گذارد؟

اگر دو شيء از هم جدا باشند
اگر مرزي بين آن‌ها باشد
اين دو
هرگز نمي‌توانند در هم اثر كنند
اثر
تأثيرگذاري
لازمه‌اش اتصال است
بايد در هم داخل شوند
بايد جزئي پيدا كنيم كه هم از ماه باشد و هم  از دريا

ميدان؟
ميدان چيست؟
ميدان جاذبه ماه چيست؟
ميدان آيا چيزي غير از ماه است؟
اگر غير از ماه است، چگونه با ماه ارتباط دارد؟

پاسخ اين است
در دستگاه فلسفي استاد حسيني‌(ره)
ماه امتداد دارد
بخشي از ماه را مي‌بينيم
بخشي را نمي‌بينيم
ميدان هم بخشي از خود ماه است
كه تا دريا كشيده شده
و از آن گذشته
بخشي از دريا بخشي از ماه است
ماه و آب با هم تركيب شده
محصول جديدي پديد آمده
آب در ارتفاعي جديد!

جرم به دست فشار مي‌آورد؟
مثال خود شما
چطور؟
فشار يعني چه؟
فيزيك نمي‌تواند فشار را توصيف كند
واقعاً نمي‌تواند
چون
جاذبه را قادر نيست تحليل كند
امواج را توانسته
امواج الكترومغناطيس
اما
جاذبه چيست؟
حقيقت آن چيست؟
پروتون الكترون را جذب مي‌كند
چهار نيروي اساسي فيزيك
نيرو جاذبه مي‌سازد
ميدان مي‌سازد
ميدان اثر
اما
تحليل آن چيست؟
فشار در فيزيك معنا نشده است
فقط
استفاده شده است

جرم بر دست فشار مي‌آورد
خب اين يعني چه؟
يعني چه مي‌كند؟
آيا الكترون‌هاي شيء هستند كه الكترون‌هاي پوست دست را دفع مي‌كنند؟
نيروي الكتريكي؟
بار الكتريكي‌اي كه دارند؟
خب چطور؟
چرا؟
چرا بارهاي الكتريكي هم را دفع مي‌كنند؟
چطور؟
چطور اين دفع اتفاق مي‌افتد؟

[ادامه دارد...]


مطلب بعدي: مسأله شناخت ۲۳ مطلب قبلي: مسأله شناخت ۲۱

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN