به نام خدا

در پارسي‌بلاگسامانه خانواده ۵

جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰ صبح

دغدغه فرهنگي در ياددهنده: اركان تعليم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده در خانواده بايد نسبت به فرهنگ و سنّت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي خود تعصّب داشته باشند و حساس بوده، احساس كنند بايد حتماً اين فرهنگ در خانه محقق شده و پيگيري گردد. اگر فرهنگشان اين است كه به فرد بزرگتر «شما» بگويند و «تو» گفته نشود، بر اين امر اصرار داشته باشند و تحقق آن را پيگيري نمايند.
   اگر ياددهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اهل مسامحه در فرهنگ خويش باشند،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حقيقت به عنوان الگو، مسامحه فرهنگي را به نسل بعد منتقل مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازند.
   خداوند به صورت تكويني اين حسّ را در افراد قرار داده است كه با بالارفتن سن، نسبت به فرهنگ تنسّك پيدا مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كنند. اين خصلت فطري سبب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد تا در انتقال فرهنگ با دغدغه بيشتر عمل نمايند. بنابراين خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي كه حداقل يك فرد مسنّ و پير در ميان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان باشد نسبت به انتقال فرهنگ موفّق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر عمل مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمايند. در حالي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه همين فرد پير، زمان جواني تعصّب كمتري داشت تا بتواند در نقش يك پذيرنده فرهنگ ظاهر گردد!
   حضرت امام صادق(ع) فرموده اند: وجود پير سالخورده در خانواده اش همانند پيغمبر الهي است در بين امتش. (منبع: لئالي الاخبار، ص180)
تأمين نيازهاي فردي اركان: افراد خانواده، اجزايي هستند كه يك سامانه واحد را شكل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور كه به تفكيك تمام قطعات يك خودرو بايد متناسب با ويژگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي شخصي خود نگهداري شوند؛ يكي روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كاري مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، ديگري رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كاري، ديگري تميزكاري و…، اجزاي خانواده نيز احتياجات فردي متفاوتي دارند.
   بايد تببين شود براي مخاطب كه نيازهاي هر فرد يك نياز مهم براي خود اوست و نبايد به دليل مهم نبودن در نزد سايرين كه مسئول برآورده نمودن آن مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند ناديده گرفته شود؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نيازهاي رواني، تغذيه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي، پوشاك، عاطفي و جنسي و….
پذيرش تغيير و سازگاري با آن: مخاطبين بايد بدانند مادامي‌‌‌‌كه عضوي از خانواده هستند، با توجه به تغيير جبري و گريزناپذير خانواده بمثابه يك كلّ متغيّر، ناگزيرند خود را با اين تغييرها هماهنگ سازند.
   روندي از تغييرات را مي‌‌‌‌توان به اجمال اين‌‌‌‌گونه توصيف نمود:
   چند ماه نخست تشكيل نهاد خانواده، فرصتي‌‌‌‌ست كه اعضا با خصائص و روحيات يكديگر آشنا مي‌‌‌‌گردند و به هم عادت مي‌‌‌‌نمايند. پس نخستين تغيير پس از چند ماه شكل مي‌‌‌‌گيرد: عادي شدن! تا پيش از عادي شدن، مراعات اموري را مي‌‌‌‌كردند كه فرهنگ يادشان داده نسبت به «ديگران» بايد مراعات شود. اما پس از عادي شدن، «خانواده» مي‌‌‌‌شوند و آن امور را ديگر مراعات نمي‌‌‌‌نمايند.
   چهار پنج سال پس از آغاز زندگي مشترك، اعضاي خانواده تحوّل مهمي را تجربه مي‌‌‌‌نمايند؛ تحوّلي در شخصيت و منش و رفتار كه ناشي از تجربه مسئوليت‌‌‌‌پذيري چندساله در نهاد خانواده است. نوعي پختگي در رفتار پديد مي‌‌‌‌آيد كه اين تغيير رويه اگر از سوي طرف مقابل پذيرفته نشود و همچنان فرد مقابل را همان انساني بداند كه روز اول در پيدايش خانواده حاضر شد، معمولاً به عنوان كم‌‌‌‌محلّي تعبير شده و به دعوا و جدايي منتهي مي‌‌‌‌گردد.
   با افزايش سن و پايان يافتن دوره ميانسالي، تغيير مهم ديگري در اركان خانواده پديد مي‌‌‌‌آيد كه مربوط به پايان يافتن دوره فرزندآوري‌‌‌‌ست. ورود به دوره پيري، اركان اصلي خانواده را از مرحله تربيت مستقيم به مرحله رهبري خانواده به عنوان افراد مسنّ و پير وارد مي‌‌‌‌سازد. اين تغيير نيز نيازمند پذيرش جايگاهي جديد در سيستم است كه اگر پذيرفته نشود به چالش منتهي مي‌‌‌‌گردد.

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: سامانه خانواده ۶ مطلب قبلي: سامانه خانواده ۴

نظرات

زلال: باتشكر از راهنمايي استاد بزرگوار
متاسفانه مشاوره هاي زيادي انجام داديم كه راه بجايي نبرد
دوسال پيش طلاق خونده شده اما حاضربه ثبت نشدند و هنوز هم كه هنوزه در بلاتكليفي بسر ميبريم
ومهلت ثبت نيز گذشته و مجبوريم پروسه طلاق رو دوباره طي كنيم كه ايشان حاضر نيستند...
در ضمن مطالب وبلاگتون عالي هستند (البته تااونجايي كه خوندم)
قابل استفاده اند،علي الخصوص توجه به فرزندانتون و روشهاي تربيتي كه اعمال ميكنيد.
درصورت امكان در اين مورد بيشتر بنويسيد.
و ديگر اينكه در مورد حفظ قرآن كودكان نظرتون رو هم بفرماييد.چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۵:۱۶ عصر
پاسخ: زندگي هر انساني ويژگي‌هاي منحصر به فردي دارد و رفع مشكلات، نسخه يكساني ندارد. اساساً روابط انساني موضوعي بسيار پركثرت و پيچيده است و راه حل واحدي براي رفع تمامي بن‌بست‌هاي عاطفي موجود يافت نمي‌شود. اگر قرار است «اين مشكل» حل شود، بايد «همين» مشكل به دقت بررسي گردد و آسيب‌هاي «آن» شناسايي شده، براي رفع آن عملياتي طراحي گردد. بنده كه نه اطلاعي از زندگي شما دارم و نه مي‌توانم دورادور و تنها با شنيدن فرمايشات يك طرف دعوا، قضاوت كنم، يا آسيب‌شناسي. بنابراين نمي‌توان توقع داشت كه بتوانم پيشنهادي داشته باشم. خصوصاً كه مسأله شما هم بسيار غريب است؛ اين‌كه صيغه طلاق جاري شده، اما ثبت نگرديده است. تنها چيزي كه مي‌دانم اين است كه اين عمل از نظر قانون جرم است و فرد خاطي مستوجب حبس! اگر از مشاوره نااميد شده‌ايد، مگر راهي فراتر باقي مانده؟! انسان ابتدا فكر مي‌كند، نتوانست به راه حل برسد، مشورت مي‌نمايد. بعد از مشورت،‌ اگر مشورت جواب ندهد، راه ديگري وجود دارد كه طي كند؟! شما اگر از ده مشاور نتيجه نگرفته‌ايد، خب بايد يازدهمي را امتحان كنيد. غير اين كار، ديگر چه مي‌توان كرد؟! اگر مشاوره خانواده جواب نداد، دنبال مشاوره حقوقي برويد. در هر صورت، انسان يا خود مي‌انديشد و راه مي‌يابد، يا از انديشه مشاوران بهره مي‌گيرد. اما پيشنهاد مي‌نمايم زياد بر طبل طلاق نكوبيد و اصرار نورزيد، شايد اين مخالفت‌هاي همسر، بابت علاقه‌اي باشد كه به شما دارد و شايد بتوان گذشته را جبران كرد. تشكر از توجه و عنايت شما به نوشته‌هاي حقير.
زلال: سلام وعرض ادب
استاد محترم ضمن تشكر از وقتي كه گذاشتيد
متاسفانه نتونستم جواب حضرتعالي رو پيدا كرده وبهره ببرم
لذا خواهشمندم در صورت امكان جواب رو يكبار ديگه به ايميلم يا همين پست بزاريد تا بتونم استفاده كنم.
پيشاپيش از بذل توجه تان سپاسگزارم.چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۵۷ عصر
پاسخ: http://rastan.parsiblog.com/Posts/287
زلال: درضمن ديشب يه پيام خصوصي دريكي از پستهاتون گذاشتم
جهت مشورت واستمداد

جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۰۲ عصر
پاسخ: پاسخ پرسش شما ديروز ذيل همان كامنت ارسالي ثبت گرديده است.
زلال: باسلام
پذيرش تغيير وسازگاري باآن
استاد بزرگوار به نكته ي ظريف وقابل تاملي اشاره فرموديد
موضوعي كه دربيشتر خانواده ها علي الخصوص روابط و رفتار همسران از آن غفلت شده است و دليل كلي بيشتر جدايي ها از اين مساله سرچشمه ميگيرد.

جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۰۰ عصر
پاسخ: بله، توجه معمولاً نمي‌شود از سوي زن يا مرد؛ آن آدمي كه سال نخست ازدواج ديده‌اي، بعد از پنج سال عوض شده است و اين كاملاً طبيعي‌ست، به دليل قرارگيري در يك محيط جديد، عادات مختلفي پيدا كرده و روحياتش تغيير نموده. اگر فرد مقابل با اين تغييرات مقابله نمايد و تلاش كند همچنان او را همان طور كه بوده بپندارد، اتفاق بدي مي‌افتد؛ آن فرد تلاش مي‌كند تغيير خود را پنهان نمايد، مي‌ترسد اين تغيير در روحيه و رفتارش سبب نگراني همسرش گردد. اين خودسانسوري، هر روز بر اضطراب و نگراني و تشويش خودش مي‌افزايد و زندگي را برايش دشوار و غيرقابل تحمل مي‌كند.
بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN