به نام خدا

در پارسي‌بلاگسامانه خانواده ۱

دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۶:۰۰ عصر

برنامه‌اي تنظيم كرده بودند
براي آموزش گروهي از زوج‌هاي جوان
گفتند تو نيز اگر پيشنهادي داري
درباره سرفصل‌هايي كه بايد در مباحث قرار گيرد...
مطلب زير را نوشتم
تحليل خانواده مبتني بر «نگرش سيستمي»
و بر اساس آموزه‌هاي اسلامي

روشن است كه هر فعاليت فردي يا اجتماعي نيازمند دانش و مهارت است. اين دانش و مهارت را يا بايد از طريق تجربه كسب نمود و يا از طريق آموزش و تربيت. دوره فوق فرصتي‌ست تا زوج‌هاي جوان را با كارويژه‌هاي فردي و اجتماعي خود آشنا سازد. از اين رو، ابتدا بايد اين كارويژه‌ها فهرست گردند، سپس نيازهاي دانشي و مهارتي هر كدام تجميع شده، در اختيار كارآموزان جوان قرار گيرند. دستيابي به كارويژه‌هاي مذكور مبتني بر نگاهي‌ست كه ما به «خانواده» داريم. با تغيير نگاه به خانواده و فلسفه آن، كارويژه‌ها نيز تفاوت خواهد كرد. در اين مسير ما تلاش مي‌كنيم تا نگاه اسلامي را مبنا قرار دهيم.
  
تبيين فلسفه خانواده: كارآموزان كه همان زوج‌هاي جوان هستند در ابتدا بايد بدانند اصلاً چرا و به چه دليل تبديل به «خانواده» شده‌اند و از زندگي فردي خارج گشته‌اند، به چه دليل و با چه هدف و غايتي.
خانواده بمثابه سلول نظام فرهنگي جامعه: تبيين جايگاه خانواده به عنوان كوچك‌ترين واحد تكرارشونده نظام فرهنگي جامعه اسلامي
تعريف سلول در يك ارگانيسم زنده: سلول كوچك‌ترين واحد تكرارشونده در ساخت يك موجود زنده است.
تفاوت سلول با مولكول: مولكول كوچك‌ترين واحد تكرار شونده در مواد غيرزنده
تعريف سيستم: مجموعه‌اي مركّب از اجزاي متفاوت با يكديگر و با عملكردهاي نامساوي و نابرابر، ولي هماهنگ به گونه‌اي كه مجموعه را به سوي هدف واحدي سوق داده و تمام اجزاء با هم سهيم در توليد محصول باشند.
سازمان‌يافتگي و سيستم‌وارگي سلول: تركيب اجزايي متفاوت و مختلف در عملكرد و در عين حال هماهنگ در راستاي هدفي واحد

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: سامانه خانواده ۲ مطلب قبلي: دفتر يادگاري

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN