به نام خدا

در پارسي‌بلاگچرا تعدّد زوجات نه ۵

يكشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ صبح

مردم دين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را از كسي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرند كه خاص باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهترين باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بين خودشان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر چه بد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند در او نيابند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هر چه خوب مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بينند، او را معدن آن يابند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود از خواصّ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مردم او را اسوه قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالا جهت ما كدام است؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر جهت را اين بگيريم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خيلي تغييرات را بايد در زندگي لحاظ كنيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در معاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه ما هم برويم شهربازي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سنگين، براي لحظاتي تفريح فرزندان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه لباس ما بدون وصله باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقتي كه مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان لباس با وصله پوشيده باشند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يا خودروي زير پاي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان سر از بقيه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غرض اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه من اين پاسخ را براي خود يافتم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه بزرگان ما از خيلي رفتارها حذر كردند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند تا خاصّ باشند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مردم را به فروتني كشانند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در برابر اوج تواضع و پرهيزگاري خود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از مكروهات دوري كردند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و از هر خلاف عرفي كه واجب نبود خود را باز داشتند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه مردم آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بپذيرند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مردم اصلاح شوند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا مردم دين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان را از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بگيرند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد هر كسي كه در اين امت به مرجعيت رسيد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چهار ويژگي عمده داشت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سه ويژگي در او برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تقواي بالايي داشت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علم و دانايي فراوان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بود و با مردم زندگي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كرد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها راه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشست و برخواست داشت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش روضه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم را به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش راه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگي شيخ علي صفايي را بخوانيد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عجيب است از اين آميختگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش با مردم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مراجع هم معمولاً اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طورند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حداقل در ابتداي رسيدن به اين موقعيت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسيار با مردم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البته امروز اين ويژگي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چهار رسيده
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرجع بايد بصيرت سياسي و اجتماعي هم داشته باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در هر صورت يك چيز مسلّم است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي، ما بايد توجه به جهت حركت خود داشته باشيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مقاطع حركت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان در اين جهت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود به سمت رشت حركت كنيم و از قزوين رد نشويم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما اگر بخواهيم روحاني شويم بايد از خواص باشيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي از خواص اهل حق بودن
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بايد كه رفتار خود را معتبر و موجّه نماييم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر رفتار غير موجهي ما را به جاي قزوين به ساوه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و بعيد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانم از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا بتوان به رشت رفت!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شرمنده از بابت زياده عرضي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صفحه كليد لپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاپم هرز است كه بسيار حرف مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نويسد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين را به حساب هرزگي انگشتانم نگذاريد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر پا از گليم خويش فراتر نهادم و سَروري را به كيش خويش پنداشتم.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ياعلي مدد

[ادامه دارد]‌‌‌‌‌‌‌


مطلب بعدي: چرا تعدّد زوجات نه ۶ مطلب قبلي: چرا تعدّد زوجات نه ۴

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1335با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1332نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز فروشگاهدسترسی به غرفه محصولات فرهنگی
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN