به نام خدا

در پارسي‌بلاگچرا تعدّد زوجات نه ۲

دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۸:۰۰ صبح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي بر اساس جهت ممكن است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت را برداريم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي فقط بازي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازي با موضوعات روزمره زندگي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت نباشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلاً حركت نيست
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت، حاكم بر تمام تحرّكات بشر است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انساني كه در جهت حركت كند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام زندگي خود را بر همان جهت تنظيم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و انسان موفقي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق كسي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست كه تمام آنات او بر جهت استوار باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بر دايره جهت بريزد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و روي خود را به ديگرسوها نگرداند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم اگر رئيس مايكروسافت هم بشويم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين را مقطعي از مسير خود در جهت دنياداري بدانيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بايد همه زندگي خود را در آن مسير تنظيم كنيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سمت خدا هم كه برنامه خاص خود را دارد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما پول مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زن و فرزند مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما خانه و ماشين هم البته مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگي ملزوماتي دارد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوشي موبايل هم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بخشي از زندگي ما را شكل مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولي وقتي بخواهيم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي كنيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه در جهتي باشند كه اول و بالذات مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل از اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه همه اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بخواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اول آن را مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بايد به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي بخواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه ما را در جهتي حركت دهند كه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و گرنه المال و البنون كه فتنه حيات دنيايي ما هستند
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتنه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امتحان ما يعني
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه چقدر از جهت مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان خارج مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شويم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و چقدر پايدار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران نشويد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس اخلاق ندارم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اهليت آن را هم البته ندارم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فقط قصدم توجه دادن به اين موضوع بود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه «برنامه بايد تابع جهت باشد»
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر هر لحظه توجه ما از اين تابلوي روشن پيش رو منحرف شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معلوم نيست كه چه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و به چه ناكجا آبادي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رويم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بله برادرم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قصه اين است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر معاش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهيم چقدر؟!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چرا بايد معاش دو خانواده را تأمين كنيم؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيا نياز ما واقعاً اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور است؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر يك خانواده باشند هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها كاهش نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يابد؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و اگر هزينه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها كاهش يابد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آيا زمان بيشتري براي قرار گرفتن در جهت اصلي نخواهيم داشت؟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهم اين است كه كدام بايد فداي كدام بشود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام راز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزي همين فدا كردن است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كه كدام هزينه را فداي كدام فرصت كنيم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ادامه دارد]


مطلب بعدي: چرا تعدّد زوجات نه ۳ مطلب قبلي: چرا تعدّد زوجات نه ۱

بازگشتنسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ شايد سخن حق سال نشر17نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس سال برچسب‌ها35نوشته‌هاي وبلاگ بر اساس برچسب بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر بيشترين نظر34نوشته‌هاي وبلاگ با بيشترين تعداد نظر مجموعه‌نوشته‌ها27پست‌هاي دنباله‌دار وبلاگ
صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها888طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها70براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها28همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ1317با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها2چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها10تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ1301نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ خاندان موشّحبا استفاده از سامانه شجره‌ساز خاندان حضرت زادبا استفاده از سامانه شجره‌ساز
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN