به نام خدا

بازگشتتشكّل فراگير تبليغ گروهي طلاب (۳ نوشته)

۱. سامانه چندمنظوره بليغمقدمات طرح شامل: ضرورت، اهداف و ويژگي. در ادامه: ابزار پيشنهادي يك؛ بانك اطلاعاتي مبلّغين، ابزار پيشنهادي دو؛ بانك اطلاعات مبلّغ و ابزار پيشنهادي سه؛ شبكه اطلاعاتي و ارتباطي مبلّغين. در نهايت نيز: تخمين هزينه و زمان و شيوه مديريت پروژه.
۲۲۲ دانلود
۲. پيشنهاد مفاد پرسشنامه مطالعات پيمايشي معماري سامانه تبليغدر سه بخش: سرفصل‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي طراحي اوليه نرم‌افزار، اطلاعات قابل دستيابي از مصاحبه با گروه‌هاي تبليغي، پيشنهادات پرسشنامه.
۲۴۶ دانلود
۳. سامانه راهبري تبليغيك طرح مطالعاتي‌ست كه شيوه دستيابي به داده‌هاي مورد نياز براي طراحي نرم‌افزار را در پنج سرفصل توصيف مي‌نمايد؛ ضرورت و موضوع فعاليت سامانه، مراحل دستيابي به سامانه، نيازهاي طراحي ساختار و معماري سامانه، گروه‌هاي كاري و فعاليت‌ها، زمان‌بندي و هزينه مطالعات.
۲۰۰ دانلود

صفحه اصليبازگشت به صفحه نخست سايت نوشته‌ها721طرح‌ها، برنامه‌ها و نوشته‌ها مكان‌ها65براي چه جاهايي نوشتم زمان‌ها22همه سال‌هايي كه نوشتم جستجودستيابي به نوشته‌ها از طريق جستجو وبلاگ829با استفاده از سامانه پارسي‌بلاگ نماها1چند فيلم كوتاه از فعاليت‌ها آواها7تعدادي فايل صوتي براي شنيدن سايت‌ها23معرفي سايت‌هاي طراحي شده نرم‌افزارها36سورس نرم‌افزارهاي خودم معرفي6معرفي طراح سايت و آثار و سوابق كاري او فونت‌هاي فارسي60تعدادي قلم فارسي كه معمولاً در نوشته‌هايم استفاده شده است بايگاني وبلاگ792نسخه محلّي از نوشته‌هاي وبلاگ
با اسكن باركد صفحه را باز كنيد
تماس پيامك ايميل ذخيره
®Movashah ©2018 - I.R.IRAN