1388/07/01

پاسخگويي به مسائل مستحدثه؛ مدل شرايط عدم قدرت

پاسخگويي به مسائل مستحدثه كاري است صحيح امّا در زماني كه در موضع قدرت نباشيد و از نظر فرهنگي حالت جنگ گره‌دار و پارتيزاني داشته باشيد؛ ولي اگر قدرت در اختيار شماست؛ يعني در شوراي پول و اعتبار مي‌توانيد براي انتشار اسكناس تصميم بگيريد، نمي‌شود چهار بازار را به رسميّت شناخت و محور همه آنها را "نرخِ سودِ پول در زمان" قرار داد؛ يعني "ربا" را زيربناي اقتصاد قرار داد!
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا