1388/07/01

توانايي فرهنگستان در توليد مدل اداره نظام

خوشبختانه "فرهنگستان" در حال حاضر از قدرت لازم براي ارائه مدل اداره در مقابل مدل موجود در سازمان برنامه و بودجه برخوردار است و مي‌تواند بالنسبه به تنظيم زيرساخت‌ها بپردازد. امّا نبايست كسي اين انتظار را در كوتاه‌مدّت از ما داشته باشد. چرا كه اكنون حدود هشت هزار كارمند فقط در سازمان برنامه و بودجه كشور مشغول هستند… اصولاً امر اداره، يك مسئله ساده نيست.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا