1388/07/01

تعريف مدل

اصولاً "مدل" يعني چه؟ مدل در يك معناي خيلي ساده‌اش "روش فهم تغييرات، هدايت و كنترل" است، كه در اينجا مدل به اثر آن تعريف شده است.
در معناي دقيق‌تر، مدل "ساده‌سازي شيء متغيّر" است تا عواملي را كه "علّت تغيير" هستند را بشناسد و نسبت آن‌ها را با يكديگر بيان كند و شاخصه‌هايي را براي تعريف نسبت‌ها بدهد تا بتواند آن را كنترل نمايد.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا