1388/07/01

كاركرد مدل

"مدل" بر مبناي يك فلسفه، آكسيوم‌ها و پيش‌فرض‌هايي را انتخاب مي‌كند و بين آن‌ها نسبت‌هايي برقرار مي‌نمايد. بعد شاخصه عيني درست مي‌كند و سپس عينيّت را كنترل مي‌كند.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا