1388/07/01

عدم توجه دانشگاهيان متديّن به ماهيت غيرديني علوم

ممكن است كساني از دانشگاهيان متديّن و فداكار حاضر باشند براي اسلام كشته شوند، ولي اشراف به هويّت علم پيدا نكرده باشند. مانند مسئله‌گوهاي خودمان كه بتوانند خوب مسئله بگويند يا خوب مدرّس باشند، نه اينكه به زيربنا تا روبناي احكام اشراف داشته باشند.
لينک مستقيم
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا