1400/04/02

بازخواني برخي اشكالات به تعريف حركت از منظر فلاسفه و استاد سيد منيرالدين هاشمي

https://nro-di.blog.ir/1398/03/11
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا