1400/04/02

كارگاه راهبردهاي پژوهش در پارادايم فلسفه فاعليت مرحوم سيد منيرالدين حسيني برگزار شد

https://fotooh.ir/1918/
مشاهده سایت منبع مشاهده تصویر سایت
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا