فيلم بحث‌هاي علمي

1. بيان سه احتمال در تعيين حوزه معرفت ديني و آثار هر كدام (10:14) - 1388/07/012. مثال صنعت توريسم در عدم امكان جدايي فرهنگ غرب از اقتصاد آن (2:52) - 1388/07/013. انحصار ادعاي ما در يافتن رابطه ميان اعتقاد و عمل اسلامي (1:00) - 1388/07/014. ضرورت تأسيس مدل اسلامي اداره نظام به عنوان وظيفه طلاب و دانشگاهيان (0:38) - 1388/07/015. چگونگي پيدايش دولت دنياداري در نظام و عدم امكان رنگ مذهبي زدن به آن (6:14) - 1388/07/016. مغالطه عيني تنظيم‌كننده شرايط پرورشي خطرناك‌تر از مغالطه نظري (0:59) - 1388/07/017. مطلوبيت تحول فرهنگ به دست بزرگان فرهنگ براي جلوگيري از چالش (5:58) - 1388/07/018. ضرورت هماهنگي نظام بر پايه يك دستگاه منطقي (2:57) - 1388/07/019. بحث از تمدن اسلامي يعني توانايي اداره سعادت بشر (1:46) - 1388/07/0110. در خطر بودن صيانت مسلمين از جانب كفار (2:11) - 1388/07/0111. توليد مدل‌هاي غير مقتبس از نظام غرب (1:20) - 1388/07/0112. تفكيك‌ناپذيري ابتذال فرهنگ غرب از تكنولوژي آن (1:21) - 1388/04/2413. ضرورت بيان منصفانه خلأهاي روشي حوزه و دانشگاه (0:53) - 1388/04/24
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا