گزيده سخنان

1. نفی غرور در علم و آگاهی - 1402/01/192. موانع ساختاري پيشرفت اقتصادي، از ديدگاه سرمايه‌داري و اسلام - 1389/03/213. تعريف فلسفه شدن اسلامي - 1388/07/014. پاسخگويي به مسائل مستحدثه؛ مدل شرايط عدم قدرت - 1388/07/015. اثر وابستگي فرهنگي از نگاه امام(ره) - 1388/07/016. ديدگاه امام در كيفيت تحقق انحراف فرهنگي - 1388/07/017. حادثه‌سازي از مجراي فلسفه چگونگي اسلامي - 1388/07/018. تفاوت «حادثه‌سازي» با پاسخگويي به «مسائل مسحدثه» - 1388/07/019. مقايسه كار فرهنگستان با دنياي علمي غرب - 1388/07/0110. امداد حضرت در توليد مباحث - 1388/07/0111. سرعت و دقت در توليد مباحث - 1388/07/0112. توصيه امام(ره) به انقلاب فرهنگي - 1388/07/0113. توصيه آيةالله‌العظمي گلپايگاني ابتداي تأسيس فرهنگستان - 1388/07/0114. توانايي فرهنگستان در توليد مدل اداره نظام - 1388/07/0115. تعريف مدل - 1388/07/0116. كاركرد مدل - 1388/07/0117. جهت‌داري مدل به تبعيت از جهت‌داري علوم - 1388/07/0118. بيان تمثيلي در جهت‌داري علوم - 1388/07/0119. عدم توجه دانشگاهيان متديّن به ماهيت غيرديني علوم - 1388/07/0120. نياز به تحول در علم اصول براي سرپرستي نظام اجتماعي - 1388/07/0121. تحليل چالش موجود ميان «نظام ارزشي» و «نظام دانش تجربي» - 1388/07/0122. استقلال فرهنگستان در توليد انديشه - 1388/07/0123. عدم شرط اسلحه براي جنگ با دشمن - 1388/07/0124. نياز به سه منطق مبتني بر يك مبناي واحد اسلامي - 1388/07/0125. تكامل در علم اصول استنباط احكام حكومتي - 1388/07/0126. ضرورت دستگاه تحليلي - 1388/04/1627. فلسفه چگونگي - 1388/04/1628. در پناه خداوند - 1388/04/1629. نقشه شهرهاي علمي - 1388/04/16
Designed by: SMM Co. @I.R.IRAN
©Copyright 2021, seyedmonir.ir. All rights reserved.
Xكارت بازي ماشين پويا